Všeobecné obchodní podmínky

Prodej registrací online na výšlapy seriálu „Nahoru na horu“.

Společnost CZ 1000, s.r.o., Terasovitá 954/1, 147 00 Praha 4, IČ: 05477379, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 264323 (dále jen “CZ 1000u”) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako “VOP”) pro upřesnění právních vztahů mezi majitelem koupené vstupenky (registrace) a CZ 1000.

Definice pojmů

Pořadatel

Pořadatelem je subjekt, který organizuje seriál výšlapů „Nahoru na horu“ a který zajišťuje i prodej a distribuci registrací. V daném případě se jedná o společnost CZ 1000, s.r.o. 

Registrace

Registrace je potvrzení umožňující jejímu majiteli za jednorázovou platbu účast na výšlapech. Registrace lze zakoupit na jeden samostatný výšlap, na 6 výšlapů nebo na všechny výšlapy kalendářního roku. Registrace je platná na výšlapy, na které byla zakoupena, u jednorázové registrace je však možné v případě zrušení výšlapu, na který byla zakoupena, využít tuto registraci na jakýkoli jiný výšlap.. Částky za registraci jsou zveřejněny na internetové stránce www.nahorunahoru.cz. Pořadatel má právo částky za registrace měnit, již zaplacených registrací se však případná změna netýká.

Typ Registrací

Elektronická forma registrace je doručena majiteli na e-mailovou adresu, zadanou při uzavření objednávky.

Majitel registrace

Majitelem registrace je osoba, která si zakoupila registraci prostřednictvím Služby na webové stránce www.nahorunahoru.cz.

Služba

Jde o samostatný prodejní elektronický způsob objednávání, prodeje a distribuce elektronických registrací.

Událost

Událost je veřejná akce sportovně – turistického charakteru, v tomto případě výšlapy seriálu „Nahoru na horu“, na které se prostřednictvím Služby prodávají registrace a kterou organizuje Pořadatel.

  1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upřesňují používání Služby a definují smluvní vztahy mezi CZ 1000 a majitelem registrace.

1.1 Pořadatel přijímá od zájemců finanční prostředky odpovídající kupní ceně registrací. Uhrazením registrace prostřednictvím webové stránky www.nahorunahoru.cz vstupuje Majitel registrace do právního vztahu přímo s konkrétním Pořadatelem vybrané akce (společnost CZ 1000).

1.2 Informace o změně termínů nebo zrušení výšlapů může být zveřejněna na www.nahorunahoru.cz. Odpovědnost za zveřejnění o změně termínů nebo zrušení výšlapů má Pořadatel. 

  1. Objednání a platba za Vstupenky

2.1 Registrace je možné zakoupit přes Službu, která se nachází na webové stránce na doméně www.nahorunahoru.cz, nebo v den konání výšlapu přímo na místě startu.

2.2 Zájemci mohou využívat Službu následovně na webové adrese: www.nahorunahoru.cz/registrace/

2.3 Platba za registrace je možná prostřednictvím platebních systémů

– bankovním převodem

– kreditní Kartou

2.4 Maximální počet registrací, které je možné zakoupit na jednoho zákazníka, není omezen.

  1. Práva a povinnosti Majitele registrace

3.1 Majitel registrace koupí registrace na daný výšlap nebo seriál výšlapů vstupuje do smluvního vztahu s CZ 1000.

3.2 Majitel registrace je oprávněn použít registraci na účast na výšlapu, na který byl zakoupen.

3.3 Majitel registrace je povinen na vyzvání Pořadatele předložit platný průkaz totožnosti.

3.4 Majitel registrace je povinen zkontrolovat si registraci a údaje na ní ihned po doručení (po doručení do e-mailové schránky Majitele).

3.5 Majitel registrace je povinen dbát na akcích pokynů Pořadatele, pracovníků lesní správy nebo chráněné krajinné oblasti. Majitel registrace je povinen pohybovat se pouze po značených turistických trasách. 

3.6 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní či jinou újmu, kterou Majitel registrace na akcích utrpí. 

  1. Reklamační Řád

Po zakoupení registrace není možné od smlouvy s pořadatelem odstoupit a žádat vrácení registrace. 

Pořadatel nebude akceptovat vrácení již zaplacené registrace na akci, která se bude konat. Rovněž není možné žádat vrácení registrace, pokud majitel registraci nevyužije.

Převod registrace na jinou osobu je možný bez náhrady.

  1. Ochrana Osobních Údajů

5.1. Společnost CZ 1000 v souladu s ustanoveními 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), získává a zpracovává osobní údaje Majitelů registrací především v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní / emailový kontakt, datum narození, a to pro účely správy závazkových právních vztahů, které vznikají uzavřením smlouvy, mezi Majitelem registrací a Pořadatelem Akcí v souvislosti s koupí registrací na konkrétní akci, a dále pro účely evidence činnosti jednotlivých Pořadatelů Akcí. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

5.2. Zakoupením registrace uděluje Majitel registrace ve smyslu ust. § 5 zákona o ochraně osobních údajů společnosti CZ 1000 souhlas ke zpracování jeho osobních údajů pro výše uvedený účel. Práva Majitele registrace dle ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů zůstávají zachovány.

5.3. Společnost CZ 1000 se zavazuje, že získané osobní údaje v souladu s ustanoveními § 13 a násl. zákona o ochraně osobních údajů bude chránit před náhodným, jakož i nezákonným poškozením a zničením, náhodnou ztrátou, změnou, nedovoleným přístupem a zpřístupněním, jakož i před jakýmikoli jinými nedovolenými formami jejich zpracovávání.

5.4. Společnost CZ 1000 se zároveň zavazuje v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů zachovávat mlčenlivost o získaných osobních údajích.  Zakoupením registrace na Akci vyjadřuje její Majitel souhlas s Obchodními podmínkami prodejní sítě CZ 1000 (www.nahorunahoru.cz).

6. Soutěže a ceny

6.1. Soutěže o bezplatné zapůjčení auta

6.2. Registrovaný účastník, který získá jako cenu do svého bezplatného užívání osobní automobil na dobu určitou, je povinen se o vozidlo starat s péčí řádného hospodáře. Vozidlo má zákonné pojištění, výherce (uživatel) hradí nákup pohonných hmot, pokuty za své přestupky i škody jím způsobené na vozidle.

6.3. Soutěže o zájezdy

6.4. Registrovaný účastník, který získá jako cenu zájezd na Machu Picchu, případně jiný jím zvolený zájezd od cestovní kanceláře, která je partnerem projektu, musí tuto výhru uplatnit (absolvovat cestu) do 6 měsíců od slosování. Zájezd je určen pro jednu osobu, případnou cestu další osoby hradí na své náklady výherce (registrovaný účastník). Storno poplatky za objednaný, ale neuskutečněný zájezd hradí rovněž účastník. Pořadatel nebude poskytovat finanční částku určenou na zájezd pro výherce na úhradu jiného společného zájezdu pro výherce a jím vybrané další osoby.

 7. Závěrečná ustanovení

7.1. Zakoupením registrace vyjadřuje její Majitel souhlas s těmito Všeobecnými Obchodními  Podmínkami.

7.2. Práva a povinnosti stran neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky – zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

 

V Praze dne 1. ledna 2018

Kontakt

Sociální sítě

Informace

Organizátorem akce je CZ 1000, s.r.o.
CZ 1000, s.r.o..
Terasovitá 954/1
147 00 Praha 4

IČO: 05477379
zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 264323

Obchodní podmínky k nahlédnutí zde.